NL
Search
Information collected
De website www.botanicalsfreshcare.be ( hierna de website) is eigendom van en wordt bestuurd door L’ORÉAL België, een Naamloze Vennootschap, met maatschappelijke zetel te Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel, en met BTW-nummer BE 0403.136.453.

L’Oréal Belgilux verbindt zich ertoe om uw vertrouwelijkheid online te beschermen. L’Oréal Belgilux meent dat de beste manier om de vertrouwelijkheid van de gebruikers van de website te beschermen is om hen mee te delen welke gegevens verzameld worden en dat ze begrijpen en toestemmen met het gebruik van deze informaties door L’Oréal Belgilux.


L’Oréal Belgilux kan occasioneel haar privacybeleid aanpassen en deze veranderingen publiceren op deze pagina zodat u steeds op de hoogte bent van de gegevens die L’Oréal Belgilux verzamelt, het gebruik dat ze hiervan maakt en de omstandigheden waarin ze deze informatie verspreidt.
L’Oréal Belgilux kan u op de hoogte brengen via haar home pagina wanneer dergelijke veranderingen zich voordoen. L’Oréal Belgilux nodigt u evenwel uit om haar privacybeleid regelmatig na te gaan om de veranderingen te kennen.


De website kan links bevatten naar derde websites die een belang vertegenwoordigen voor de gebruikers van de website. Indien u klikt op deze links, verlaat u de website. L’Oréal Belgilux heeft geen enkel recht ten aanzien van deze websites noch enig zicht op hun beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dewelke kan verschillen van deze van L’Oréal Belgilux. L’Oréal Belgilux weigert iedere verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites van derden. De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan derden of die door hen zijn verzameld zijn niet gedekt door de huidige verklaring van L’Oréal Belgilux met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Alvorens enige persoonlijke informatie mee te delen aan een vennootschap nodigen wij u uit om inlichtingen in te winnen over hun privacybeleid.
 

Verzameling van Persoonsgegevens

 • Om beter tot uw dienst te zijn en te beantwoorden aan uw noden en belangen, verzamelt, verzendt en gebruikt L’Oréal Belgilux uw persoonsgegevens, onder het voorbehoud u te hebben bericht en uw toestemming te hebben verkregen, en, desgevallend, na registratie bij de locale autoriteiten voor de bescherming van gegevens.


  Wat de persoonsgegevens betreft die u gehouden bent mee te delen aan L’Oréal Belgilux, kan het uw persoonsgegevens betreffen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, maar ook uw financiële informatie ( nummer van uw bankkaart) en andere bijzondere informaties: login, paswoorden, informatie omtrent facturatie.

gebruik Van Persoonsgegevens

 • L’Oréal Belgilux kan van tijd tot tijd de informatie die u haar hebt verstrekt gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om producten of bijkomende diensten te ontwikkelen of te  bevorderen) 


  In de mate dat u uw voorafgaandelijke toestemming hebt gegeven, kan L’Oréal Belgilux de door u verstrekte gegevens delen met andere nauwkeurig uitgekozen bedrijven. 
  L’Oréal Belgilux ontwikkelt voortdurend producten en diensten op basis van informatie en reacties  die ze ontvangt van de websitegebruikers en de gebruikers van haar producten en diensten. Het  kan gebeuren dat L’Oréal Belgilux deze informatie met u deelt, waarbij ze u informeert over andere  producten die volgens haar waardevol kunnen zijn en u mogelijk interesseren. 


  Indien u dergelijke berichten niet wenst te ontvangen, gelieve dit dan simpelweg te melden  wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of stuur L’Oréal Belgilux een e-mail naar het volgende  adres: info.conso@be.loreal.com


  Om beter te begrijpen hoe u en andere websitegebruikers, met de website omgaan en u op die  manier een betere dienst te verschaffen, kan L’Oréal Belgilux uw persoonsgegevens ook gebruiken  om de activiteit op de website te volgen. 


  Iedere keer L’Oréal Belgilux de persoonsgegevens verzamelt, spant L’Oréal Belgilux zich in om een  link op te nemen naar het privacybeleid op de pagina in kwestie. 

Niet verdelen van persoonsgegevens

 • Uw informatie zal enkel verdeeld worden onder de agenten, raadgevers, dienstverleners en andere bedrijven van de groep L’Oréal. L’Oréal Belgilux verspreidt geen gegevens over uw individuele bezoeken op de website of persoonlijke informatie die uw identiteit vrijgeven aan andere derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming of in de gevallen voorzien door de wet.

Beveiliging van de persoonsgegevens

 • Uw informatie zal bewaard worden op een intern gegevensbestand van L’Oréal Belgilux waarop enkel de agenten en de werknemers van L’Oréal Belgilux toegang hebben.


  De agenten of raadgevers die bij hun dienstverlening aan L’Oréal Belgilux toegang hebben tot de door u verstrekte gegevens, moeten deze informatie beveiligd en vertrouwelijk houden en ze zijn niet gemachtigd om deze te gebruiken voor andere doeleinden dan de dienstverlening die ze verzekeren voor L’Oréal Belgilux.


  Het kan gebeuren dat de informatie die u meedeelt elektronisch wordt verstuurd naar servers die gelegen zijn buiten het land waar u oorspronkelijk uw gegevens hebt ingegeven. Bovendien, kan deze informatie gebruikt worden, bewaard worden en behandeld worden buiten het land waar u deze hebt ingegeven.


  Evenwel er bestaat steeds een risico dat de landen naar waar deze informatie wordt overgemaakt niet onderworpen is aan een beschermingsbeleid inzake informatie dat even streng is als dat van België.
  L’Oréal Belgilux neemt alle redelijke maatregelen met het oog op de bescherming van identiteitsgegevens die u verzendt naar de website, en om deze gegevens te beschermen voor ieder verlies, foutief gebruik en onwettige toegang, publicatie, aanpassing of vernietiging en dit overeenkomstig haar vertrouwensbeleid.


  L’Oréal Belgilux wijst u op het feit dat geen enkele internet verbinding volledig zeker en onfeilbaar is. Het kan onder meer gebeuren dat een e-mail verstuurd naar of van de website weinig zeker is. Wees dus bijzonder voorzichtig wanneer u beslist welke informatie u overmaakt per e-mail aan L’Oréal Belgilux. In geval van gebruik van een wachtwoord, identificatienummers of andere toegangsmiddels tot de website, valt de bescherming van dezen onder uw verantwoordelijkheid.

Cookies

 • Voor meer informatie over "cookies", klik hier

machtiging

 • Wanneer u de website gebruikt en uw gegevens verschaft, stemt u toe met:
  (i) het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens door L’Oréal Belgilux zoals omschreven in deze verklaring, en
  (ii) het overmaken van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europees Economische Ruimte.

Juistheid van de persoonlijke informatie

 • U kan de gegevens controleren die L’Oréal Belgilux bewaart op uw naam door een e-mail te sturen naar info.conso@be.loreal.com. L’Oréal Belgilux zal het mogelijke doen om u deze informatie te verschaffen (die ze bewaart) binnen de tijdelijk wettelijk passende grenzen. U kan L’Oréal Belgilux ook verzoeken om alle feitelijke onjuistheden te verbeteren betreffende deze informatie of om eenders welk deel van de informatie te verwijderen uit de L’Oréal Belgilux dossiers.

Contact

 • Indien u verdere vragen, opmerkingen of twijfels hebt over deze verklaring betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer of over het gebruik van deze informatie op de website, of indien u een einde wenst te stellen aan deze communicaties, gelieve contact op te nemen met ons door een e-mail te sturen naar info.conso@be.loreal.com.